รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคตกรณีถ่านหิน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 25 เม.ย. 2562)


2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่มที่ ๒ (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐)

คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่มที่ ๑ (กระบวนการจัดทำและการเสนอความเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ)

คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 13 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


4. การตั้งฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 18 ส.ค. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


5. การผังเมืองและการใช้พื้นที่

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 ต.ค. 2558
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


6. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


7. แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


8. ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


9. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 30 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


10. แนวทางการแก้ไขปัญหาทรรศนะอุจาด (Visual pollution)

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


11. สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


12. แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


13. ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF).. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


14. กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


15. ปัญหาวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 28 ก.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


16. วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 เม.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


17. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ธ.ค. 2558
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


18. การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 ก.ย. 2558
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


19. การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 20 ก.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


20. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 29 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2562)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)