รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2561)


2. สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2561)


3. ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 11 พ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2561)


4. แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2561)


5. รายงานการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 15 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2561)


6. กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2561)


7. รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 13 ก.ย. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2561)


8. ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF).. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2561)


9. ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 พ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2561)


10. รายงานการพิจารณาศึกษา การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 23 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ย. 2561)


11. การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2561)


12. สรุปผลการพิจารณาศึกษา นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 10 ส.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2561)


13. รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 20 ส.ค. 2561)


14. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 6 ก.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ส.ค. 2561)


15. แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ส.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2561)


16. รายงานการพิจารณาศึกษา นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2561)


17. แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ส.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2561)


18. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2561)


19. รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ก.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 24 ก.ค. 2561)


20. การพัฒนาวิทยาการ และเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and Technology) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ก.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.ค. 2561)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)