รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 11 ม.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 14 ม.ค. 2562)


2. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 11 ม.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2562)


3. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 21 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2561)


4. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 21 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2561)


5. การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล เน้นฐานสมรรถนะ ที่ทำให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 21 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2561)


6. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 21 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2561)


7. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 21 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ธ.ค. 2561)


8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เล่มที่ 1

คณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญตามมาตรา 34 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 13 ธ.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 14 ธ.ค. 2561)


9. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ธ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2561)


10. สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2561)


11. ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 11 พ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2561)


12. แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2561)


13. รายงานการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 15 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2561)


14. กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2561)


15. รายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 13 ก.ย. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2561)


16. ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF).. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ย. 2561)


17. ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 พ.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ย. 2561)


18. รายงานการพิจารณาศึกษา การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 23 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ย. 2561)


19. การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 28 ส.ค. 2561)


20. สรุปผลการพิจารณาศึกษา นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 10 ส.ค. 2561
(ปรับปรุงข้อมูล 21 ส.ค. 2561)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)