รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. แนวทางดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2562)


2. สหการกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 29 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2562)


3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


4. การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 14 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


5. การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม : ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management (OSM))

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


7. รายงานผลการพิจารณาศึกษา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 14 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


8. รายงานผลการพิจารณาศึกษา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 14 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


9. แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 12 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


10. แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ด้านภารกิจและการจัดตั้ง การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 มี.ค. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2562)


11. แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ส.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 7 พ.ค. 2562)


12. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562)

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


13. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


14. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการสำหรับคนพิการทางจิตสังคมตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


15. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


16. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability Inclusive Development: DID)

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


17. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 5 ปี ของคณะอนุกรรมาธิการเด็ก และเยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2562)

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2562)


18. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 29 เม.ย. 2562)


19. รายงานผลการติดตามผลการดำเนินการของภาครัฐภายหลังจากประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากกรณีการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) จากสหภาพยุโรป (EU)

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2562)


20. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสำหรับภาคอุตสาหกรรม

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 เม.ย. 2562
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2562)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)