รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบริการและปัญหาการพัฒนาสังคมของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ ประเด็น บริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ... บริการพื้นฐานของผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัว

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
วุฒิสภา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2557
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 23 มี.ค. 2554
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


2. การพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ต.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


3. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


4. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


5. การพิจารณาศึกษาและตรวจสอบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๘

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ส.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


6. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ต.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


7. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ต.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


9. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


10. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกรมชลประทาน

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


11. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกรมทางหลวง

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


12. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกรมธนารักษ์

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


13. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกรมประมง

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


14. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


15. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ก.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


16. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 20 มิ.ย. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


17. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการใช้งบประมาณของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 4 ต.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


18. การพิจารณาศึกษาและติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


19. การติดตามผลการใช้งบประมาณทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 17 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


20. พิจารณาศึกษารายงานสรุปผลการตรวจสอบการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 10 ต.ค. 2562)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)