รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานผลการพิจารณาศึกษา ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit P SDU)

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 12 ต.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2560)


2. รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 5 ต.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2560)


3. รายงานการพิจารณาศึกษา ปัญหาวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 28 ก.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2560)


4. รายงานผลการพิจารณาศึกษา รายงาน การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 24 ส.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2560)


5. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 18 ส.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 22 ส.ค. 2560)


6. รายงานการพิจารณาศึกษา ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ส.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2560)


7. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง แลุะส่วนภูมิภาค

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ส.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2560)


8. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ส.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2560)


9. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 20 ก.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.ค. 2560)


10. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 6 ก.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ค. 2560)


11. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 29 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2560)


12. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2560)


13. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2560)


14. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 15 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 19 มิ.ย. 2560)


15. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2560)


16. รายงานผลการพิจารณาศึกษา กลไกการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 15 มิ.ย. 2560)


17. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2560)


18. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณีศึกษาการเล่นกีฬามวยในกลุ่มเด็ก

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 มิ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2560)


19. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 25 พ.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2560)


20. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 25 พ.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2560)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)
40373