รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 6 ก.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ค. 2561)


2. รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ค. 2561)


3. รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะกรรมาธิการการเมือง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 22 มิ.ย. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 16 ก.ค. 2561)


4. พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement FTA)

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
วุฒิสภา พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 เม.ย. 2548
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


5. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนที่ ๒ (ฉบับแก้ไข)

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 ม.ค. 2551
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


6. การจัดตั้งสถาบันเซลล์แสงอาทิตย์แห่งชาติ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 22 ส.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


7. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนที่ ๑

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 12 ก.ค. 2550
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


8. รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตั้งแต่ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

คณะกรรมาธิการการพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 พ.ย. 2558
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


9. รายงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 18 ก.พ. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


10. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร เล่ม ๒

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 8 เม.ย. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


11. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมัน ค.ศ. ๑๙๙๒

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 3 ธ.ค. 2558
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.ค. 2561)


12. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 1 ก.ค. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


13. แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


14. ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF).. ทางออกของการกำจัดขยะชุมชน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


15. แนวทางการแก้ไขปัญหาทรรศนะอุจาด (Visual pollution)

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


16. กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


17. สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


18. แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


19. การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


20. ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.ค. 2561)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)