รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ


1. TEST REPORT

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. 2557)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 มี.ค. 2561
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรับปรุงข้อมูล 19 มี.ค. 2561)


2. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพัฒนา และมาตรฐานครูวิชาชีพ

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 23 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.พ. 2561)


3. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครูของสำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 23 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.พ. 2561)


4. รายงานผลการพิจารณาศึกษา ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช. 2557)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2561)


5. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 15 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.พ. 2561)


6. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.พ. 2561)


7. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม

คณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2561)


8. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ

คณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2561)


9. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง ระบบการผลิตและพัฒนาครู

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 5 ก.พ. 2561)


10. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 2 ก.พ. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2561)


11. รายงานการพิจารณาศึกษา เรือง การปฏิรูปอุดมศึกษา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ม.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2561)


12. รายงงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ม.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2561)


13. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ม.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2561)


14. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 19 ม.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๓ (ปรับปรุงข้อมูล 26 ม.ค. 2561)


15. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 18 ม.ค. 2561
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2561)


16. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 28 ม.ค. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 8 ม.ค. 2561)


17. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 9 ธ.ค. 2559
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 8 ม.ค. 2561)


18. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 25 พ.ค. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 8 ม.ค. 2561)


19. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนพ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 30 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๑ (ปรับปรุงข้อมูล 1 ธ.ค. 2560)


20. รายงานการพิจารณาศึกษา สถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศไทย

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 - ...
วันที่สภาให้ความเห็นชอบ 16 พ.ย. 2560
สำนักกรรมาธิการ ๒ (ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2560)


คณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

ข้อมูลที่น่าสนใจ

การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมาธิการสถิติการใช้งานเว็บไซต์
(ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558)